Přeskočit na obsah

Zásady ochrany osobních údajů

ÚVODNÍ INFORMACE

Správce osobních údajů:

Společnost 19K design s.r.o. se sídlem Polanka 629, Bílovice nad Svitavou, PSČ 664 01, IČ: 09247459, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 118035 (dále jen „Správce“ nebo „Společnost“)

Kontaktní údaje správce:

Adresa  pro doručování: Polanka 629, Bílovice nad Svitavou, adresa elektronické pošty: 19Kdesign@seznam.cz.

Společnost nejmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů.

PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost zpracovává osobní údaje v souladu s právem Evropské unie, zejména v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“), dále též v souladu s mezinárodními smlouvami, kterými je Česká republika vázána, zejména s Úmluvou o ochraně osob se zřetelem na automatizované zpracování osobních dat č. 108, vyhlášená pod č. 115/2001 Sb. m. s., a dále s vnitrostátními právními předpisy, kterým je zejména zákon č.  101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “ZOOU“).

Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je skutečnost, že toto zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy mezi subjektem osobních údajů a Společností nebo pro provedení opatření před uzavřením takové smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.

V případě vzniku smluvního vztahu zasílá Společnost svým zákazníkům obchodní sdělení související s nabízeným zbožím a službami z důvodu realizace oprávněných zájmů v podobě omezeného přímého marketingu. Správce tak nevyžaduje se zasíláním těchto obchodních sdělení souhlas, ale umožňuje kdykoli odběr novinek odhlásit, nebo vznést námitku proti takovému zpracování.

V případě přímého marketingu ze strany Společnosti bez vzniku smluvního vztahu je Společnost oprávněna zpracovávat Vaše osobní údaje pouze na základě souhlasu subjektu údajů.

Pro lepší cílení reklamy a propagace Společnost zpracovává při využití cookies údaje o návštěvě webových stránek speleocajky.cz, prohlížených produktech a další aktivitě na webových stránkách. Zpracování informací získaných na základě marketingových souborů cookies je možné pouze na základě souhlasu subjektu údajů s používáním příslušných cookies.

JAKÉ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME

Zpracovávány jsou osobní údaje, které zákazníci sami poskytnou při vytvoření objednávky v rámci e-shopu na webové stránce speleocajky.cz. Jedná se o: jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, e-mail.

V případě sdělení informací v kontaktním formuláři na webové stránce speleocajky.cz je zpracováván pouze: e-mail, jméno a příjmení.

Pokud jste ve Vašem prohlížeči povolili ukládání cookies a souhlasíte s jejich používáním, získává

Společnost údaje o návštěvě webových stránek, prohlížených produktech a další aktivitě na webových stránkách.

Zvláštní kategorie osobních údajů (citlivé údaje) nejsou ze strany Správce zpracovávány.

ZA JAKÝM ÚČELEM ZPRACOVÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE

Správce osobních údajů v souvislosti s poskytováním svých služeb zpracovává a uchovává za podmínek a v mezích stanovených platnou právní úpravou, zejména v souladu s ustanovením čl. 6 odst. 1 písm. a) a b) GDPR, osobní údaje Subjektů údajů k těmto účelům:

 • kontaktování a poskytnutí informací, o které Subjekt údajů požádá (využívána e-mailová adresa);
 • plnění smluvní povinnosti (využíváno jméno, příjmení, adresa, e-mailová adresa a telefonní číslo pro dopravce)
 • vedení databáze pro přímý marketing (uvedeno jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo a e-mailová adresa);
 • přímý marketing na základě souhlasu Subjektu údajů (využívána e-mailová adresa);

JAK DLOUHO BUDEME ZPRACOVÁVAT VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou k zajištění vzájemných práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu, tj. po celou dobu vyřizování objednávky, včetně jejího zaplacení a doručení zboží.

V případě vyplnění kontaktního formuláře budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou ke kontaktování a poskytnutí informací, o které Subjekt údajů požádá.

Obchodní sdělení jsou zasílána po celou dobu, po kterou trvá souhlas s jejich zasíláním. V případě zákazníků jsou obchodní sdělení zasílána do doby, než dojde k odhlášení jejich odběru, případně do doby, než je vznesena námitka proti zpracování osobních údajů za tímto účelem. Nejdéle jsou však obchodní sdělení zasílána po dobu 5 let. Poté Společnost požádá o udělení souhlasu opětovně.

Údaje získané pro marketingové účely prostřednictvím cookies budou zpracovávány po celou dobu trvání souhlasu s používáním cookies, tj. po dobu, kdy ukládání cookies jsou povoleny ve Vašem prohlížeči, případně do doby, než je vznesena námitka proti zpracování Vašich údajů za tímto účelem.

Další zpracování osobních údajů nad rámec uvedeného je zpracováváno pouze v případě, že je to nezbytné pro plnění povinností vyplývajících z právních předpisů, které se na Společnost vztahují.

Jakmile pomine účel zpracování či Správce již nebude disponovat žádným právním důvodem zpracování osobních údajů, Správce osobní údaje vymaže.

DALŠÍ INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje Subjektu údajů jsou zpracovávány manuálně svými zaměstnanci.

Osobní údaje subjektu údajů budou dále zpracovávány těmito zpracovateli osobních údajů:

 • zpracovatelům, kteří poskytují Správci serverové, webové, cloudové nebo IT služby;
 • v případě doručení zboží – přepravní služba;
 • Subjekty kooperující se Správcem, je-li to nezbytné pro administrativní účely a pro účely poskytování odborných služeb zákazníkům;
 • třetí strany, které asistují při poskytování služeb nebo informací;
 • externí účetní a mzdová kancelář

PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJŮ

Subjekt údajů má právo

 • získat od Správce potvrzení, zda jsou či nejsou osobní údaje zpracovávány, a pokud zpracovávány jsou, má Subjekt údajů právo získat k osobním údajům přístup.
 • na opravu nepřesných osobních údajů, případně s přihlédnutím k účelům zpracování má Subjekt údajů právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.
 • na výmaz osobních údajů, pokud již osobní údaje nejsou dále potřebné pro účel zpracování, Subjekt údajů odvolal souhlas k jejich zpracovávání, vznesl námitku proti zpracování osobních údajů a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování,
 • na omezení zpracování, pokud Subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu nezbytnou k ověření správnosti osobních údajů, Správce již osobní údaje dále nepotřebuje pro účel zpracování, ale Subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, či Subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování osobních údajů.
 • na odvolání souhlasu se zpracováním osobním údajů bez jakékoli sankce. Souhlas může Subjekt údajů odvolat jakýmkoli způsobem uvedeným výše na jednotlivých kontaktních údajích Správce. Odvoláním souhlasu Subjektem údajů není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu před jeho odvoláním.
 • podat stížnost u příslušného dozorového úřadu, pokud se Subjekt údajů domnívá, že zpracování osobních údajů je v rozporu s právními předpisy. Příslušným dozorovým úřadem je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů.
 • vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají.


BEZPEČNOST
 
Správce tímto prohlašuje, že nakládání s osobními údaji probíhá plně v souladu s platnými právními předpisy. Osobní data subjektu údajů jsou ze strany Správce zabezpečena prostřednictvím nastavených technických i organizačních opatření.
 
Veškeré osobní údaje v elektronické formě jsou uloženy v databázích a systémech, k nimž mají přístup pouze osoby, které potřebují s osobními údaji bezprostředně nakládat pro účely uvedené v těchto pravidlech, a to pouze v nezbytném rozsahu. Přístup k těmto osobním údajům je chráněn heslem a firewallem.


ÚČINNOST

Tato pravidla jsou účinná od 01. 09. 2020