Přeskočit na obsah

Sestup po laně (slaňování), jednolanová technika

Slaňování je činnost, která jeskyňáři umožňuje bezpečně sestupovat po laně. Slaňování je jediná činnost v jednolanové technice, kdy je jeskyňář při pohybu zavěšen pouze v jedné pomůcce. Při všech ostatních činnostech (výstup, traverz, přechod přes mezikotvení,…) je jeskyňář zabezpečen vždy minimálně dvěma pomůckami. Proto při činnosti se slaňovací brzdou věnujeme v každé části operace zvýšenou pozornost. Časté opakování požadavku kontrol v následujícím textu není samoúčelné, má za úkol osvojit si zvyk neustále kontrolovat vybavení.

V tomto článku se budeme věnovat sestupu po laně, v jeskyni, za pomoci slaňovací brzdy k tomu určené, typu bobbins např. Petzl Stop, Petzl Simple,… Nebudeme řešit jiné typy slaňovacích brzd (xylofon,…), nouzové slanění (např. poloviční lodní smyčkou, Düllferův sed,…) a ani slaňování po šikmém svahu přes ramena.

Vstup do jeskyně Črnelsko brezno

Příprava ke slanění

 • Naprostou samozřejmostí je dokonalá znalost ovládání pomůcek, v tomto případě hlavně slaňovací brzdy. Seznamte se a nacvičte si používání svých cajků na bezpečném místě, ať v jeskyni na laně neváháte a cajky používáte rutinně.
 • Před přístupem k ústí vertikály proveď zevrubnou prohlídku cajků. Optimálně ve dvojici, kdy proběhne vzájemná kontrola. Zkontroluj kompletnost cajků, dotažení pojistek zámků karabin; hlavně karabiny ve slaňovací brzdě a karabiny centrálního připojovacího bodu („déčka“). Kontrola dotažení upevňovacích šroubů kladek na slaňovací brzdě by měla být součástí pravidelné péče. Přesvědč se o správném dotažení přezek všech nastavitelných popruhů na sedacím úvazku.
 • Domluvte se na komunikaci v rámci lezeckého družstva a způsobu dalšího postupu (např. v případě nebezpečí pádu kamenů).
 • Nikdy nenastupuj ke slanění bez připravených blokantů nebo dokonce bez nich (nějak se musíš dostat nahoru, že). Při slaňování musíš být připraven řešit nejrůznější operace (např. přechod ze slanění do výstupu, přechod přes uzel,…).
 • Seznam se se způsobem provedení hlavního kotvení a dalším směrem lana.
Črnelsko brezno, pasáž nad studní P170

Jednoduché slanění

 1. Když je přístup k začátku slaňování jištěn pomocným fixním lanem, zajisti se do něho kravákem. Přistup ke kotvení, ze kterého vede lano dolů, případně přímo k lanu které vede dolů (když je kotvení vysoko mimo tvůj dosah).
 2. Zůstaň pomocnou smyčkou (kravákem) zajištěn na pomocném fixním laně, nebo lépe zajisti se do hlavního kotvení. Když je to pro následné operace pohodlné, přenes svoji váhu do kraváku. Pro založení lana do slaňovací brzdy budeš potřebovat obě ruce.
 3. Levou rukou drž slaňovací brzdu za spodní stranu. Pravou rukou odklop horní bočnici brzdy, až bude kolmo k spodní bočnici (tvar kříže). Založ pravou rukou lano do slaňovací brzdy dle návodu výrobce (obrázek na těle brzdy může pomoci). Lano do brzdy založ co nejblíže pod uzel kotvení.
 4. Zaklop horní bočnici slaňovací brzdy. Zkontroluj její správné a úplné uzavření do karabiny (!!!) Ne jen sluchem, ale i vizuálně a pohmatem. Taky umístění oválné karabiny v karabině centrálního připojovacího bodu sedacího úvazku (“déčka”) a dotažení jejich pojistek zámků. Všechny tyto součásti musí být navzájem ve správné poloze.
 5. Povytáhni pravou rukou (nebo oběma rukama, jde-li to těžce) lano vycházející z brzdy. Minimálně tak, aby se lano napnulo a nebyl na laně mezi kotvením a slaňovací brzdou žádný průvěs.
 6. Založ lano do brzdící karabiny a slaňovací brzdu zajisti – hard lock/soft lock dle situace.
 7. Plynule přenes váhu do slaňovací brzdy a sleduj při tom usazování oválné karabiny v karabině centrálního připojovacího bodu sedáku (“déčko”) a v brzdě. V této situaci dochází většinou při použití karabiny bez pojistky k jejímu odpojení z karabiny centrálního připojovacího bodu (“déčka”). Pokud není lezec přijištěn pomocnou smyčkou (kravákem), zůstane viset pouze za ruce, pokud rovnou nespadne do hlubin.
 8. Pokud je vše v pořádku, můžeš odpojit pomocnou smyčku, odjistit brzdu a zahájit sestup.
 9. Při slanění zůstává horní polovina těla přibližně ve svislé poloze nebo v mírném záklonu, zatímco nohy, rozkročené a lehce pokrčené v kolenou, jsou k trupu postaveny přibližně v pravém úhlu a opírají se o skálu. Tím udržuješ rovnováhu. Při slanění ve volném prostoru visí nohy volně ve vzduchu.
 10. Při slaňování nikdy nepouštěj z ruky volný konec lana vycházející z brzdy. Samoblokovací funkce není 100%.
 11. Vzhledem ke konkrétním možnostem se snaž slaňovat co možná nejplynuleji. Slaňuj ideálně čelem ke stěně a nohama se od ní odtlačuj. Sleduj prostor pod sebou i nad sebou. Dávej pozor, abys při slaňování tělem nebo speleovakem neuvolnil a neshodil kameny.
 12. Rychlost samotného slaňování se reguluje rukou na laně vycházející z brzdy směrem dolů. Nesprávným postupem je regulace rychlosti samoblokovacím mechanizmem (u takto vybavených brzd) stiskem páky. Toto vede k chybnému návyku nedostačené kontroly nad lanem pod brzdou.
 13. Svoji komunikaci s ostatními členy lezeckého družstva omez pouze na nezbytné pokyny a signály.
 14. Po dojezdu na dno propasti a po odpojení se z lana, nebo překonání mezikotvení, dej neprodleně domluveným způsobem signál, že je “lano volné”, aby mohl k slanění nastoupit další jeskyňář.
Vložení lana do slaňovací brzdy
Zaklopení bočnice slaňovací brzdy

Poznámky:

 • Po jednom lanovém úseku smí slaňovat (a také vystupovat) pouze jeden jeskyňář. Následující jeskyňář čeká nad kotvením daného úseku na signál “lano volné” (angl. „rope free“). Bez něj nesmí na lano nastoupit.
 • Při slaňování je více než vhodné používat rukavice.
 • Slaňovací brzda se připojuje do karabiny centrálního připojovacího bodu („déčka“) vždy pomocí oválné karabiny s pojistkou zámku (nejlépe šroubovací nebo triple lock pojistkou zámku).
 • Slaňovací brzda zůstává při všech operacích spojena s karabinou centrálního připojovacího bodu (“déčko”). Nikdy se neodpojuje.
 • Sestup po laně nesmí být příliš rychlý (literatura uvádí rychlost do 2 m/s), aby se části brzdy zahřívané třením lana nepřehřály a nezpůsobily tak nevratné poškození na povrchu lana – tzv. spálený oplet – což pak snižuje použitelnost lana.
 • Největší délku bezpečného slanění stanovuje výrobce, obvykle asi 150 m bez mezikotvení pro standardní osobu (asi 80 kg).
 • Při slaňování držíme lano vycházející se slaňovací brzdy směrem dolů v dostatečné vzdálenosti od brzdy, aby nebyla ruka vtažena lanem do brzdy.
 • Osoby vlasaté nebo fousaté musí dbát dostatečného odstupu své ozdoby od slaňovací brzdy. Nejlépe vlasy svazovat anebo schovat pod pokrývku. Známe ze svého okolí případy, kdy došlo k vytržení chomáče vlasů z hlavy nebo případ, kdy vtažené vlasy musely být od hlavy odděleny nožem. Je to jako v pohádkách: “Co jednou brzda schvátí, již nikdy nenavrátí!!!“
 • Pro zvýšení bezpečnosti jak při výcviku, tak v jeskyni je nezbytné, aby první slanil nejzkušenější jeskyňář a sestup nezkušených členů družstva jistil zespod jednoduchým způsobem. Silným tahem za volný konec lze zastavit sestup každé osoby, která použila pro sestup slaňovací brzdu.  Má to však jedno riziko. Sestupující může na jistícího shodit kámen nebo jiný předmět. Jistící by měl být proto mimo osu sestupu.
 • Po slanění na dno propasti, odpoj brzdu z lana, aby se předešlo spálení opletu lana od rozehřáté brzdy. A odejdi z nebezpečné zóny pádu kamenů, je-li to možné.
 • Pravidelná péče: Udržuj slaňovací brzdu čistou. Před každým použitím zkontroluj absenci jakýchkoliv prasklin, deformací, vrypů, opotřebení, koroze na produktu (bočnice, vačka, kotouč, připojovací otvor). Zkontroluj stav bezpečnostní západky a její správnou funkci (vratná pružina, úplné uzavření). Zkontroluj stav rukojeti a prověř její správný chod, když ji brzda má.
 • Upozornění: brzdící účinek se mění v závislosti na stavu lana a podmínkách použití (průměr, hladkost, opotřebení, nečistoty, vlhkost, hmotnost jeskyňáře,…). Použití brzdící karabiny je dle návodu výrobce Petzl od roku 2019 povinné.
Jedna ze studní Črnelskeho brezna

Použité fotografie:
J. Dvořáček, O. Skalský – expedice Črnelsko brezno, 2014
Petzl.com

Zdroje inspirace:
Beneš, L. Jednolanová technika ve speleologii. 2006.
Ecole francaise de spéleologie. Manuel technique de spéleologie. Francie, 2 vydání 2013.
Frank, T.; Kublák, T. a kol. Horolezecká abeceda. Epocha, 2007. ISBN: 8087027356.
Marbach, G; Tourte, B. Alpine Caving Techniques: A Complete Guide to Safe and Efficient Caving. Speleo Projects, Switzerland, 2002. ISBN: 9783908495109.
Matýsek, R. Speleoalpinismus I. a II. díl (CD). Ostrava: Speleomat, 2002.

2 komentáře na “Sestup po laně (slaňování), jednolanová technika”

 1. Zveřejnění těchto návodů je na místě. Je to dobrá a nutná osvěta, napsaná zkušeným člověkem. Bohužel vím z vlastní zkušenosti, že spousta lidí má problémy se samotným bezpečným zvládnutím zakladních manevrů v SRT technice. Viděl jsem i použití naprosto nevhodně konfigurovaných a špatně seřízených setů vybavení. Samostatná kapitola je technický stav jednotlivých částí výbavy, kdy můžeme vidět lidi lézt na vybavení, které je již dávno za hranicí životnosti a nemůže tak garantovat uživateli parametry, podle kterých bylo certifikováno. Moto tohoto webu “CAJKY V CAJKU” je tak naprosto skvělou a vítanou osvětou….

 2. Šárka Smíšková

  Otázkou zůstává, zda je bezpečné dámo zveřejňování těchto návodů. Pro sestup po laně do jeskyně bylo dřív podmínkou, aby zkušenější kolegové nováčka zacvičili na trenažeru (rozumej napr pod mostem), popřípadě aby dotyčný získal kvalifikaci napr. coby speleolog specialista-technik. V současné době, kdy je trendem koupit lehce dostupný cajk (já se ze své první stopky radovala víc než o jakýchkoliv Vánocích potom a před tím)a bez navodu jít na to, nám bude asi ťuhýků přibývat. Ale napsáno hezky 😉

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *